Skip to content

ALGEMENE VERKOOP-

EN LEVERINGSVOORWAARDEN

KIELA METAALWARENFABRIEK EN INLINE

 

Hieronder vindt u onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten en de uitvoering daarvan, indien u een bestelling plaatst via onze website. Deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant. Leest u de algemene voorwaarden daarom alstublieft goed door. Wij raden u aan deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken, zodat u ze ook op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

 • Definities
  • Onder “de Leverancier” wordt verstaan:
 • voor Overeenkomsten met Afnemers die binnen Nederland gevestigd zijn: Inline B.V. (adres: Kerkweg 2, 3465 JJ, Driebruggen; telefoon: +31348502244; e-mail: info@inline.nl; BTW-nummer: NL007787182B01; en
 • voor Overeenkomsten met Afnemers die buiten Nederland gevestigd zijn: Kiela Metaalwarenfabriek B.V. (adres: De Groendijck 15, 3465 JB, Driebruggen; telefoon: +31348505270; e-mail: info@kiela.nl; BTW-nummer: NL005718016B.
  • Onder “de Afnemer” wordt verstaan: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (geen consument) die een Overeenkomst aangaat tot het leveren van producten door de Leverancier.
  • Onder “de Partijen” wordt verstaan: de Leverancier en de Afnemer.
  • Onder “de Overeenkomst” wordt verstaan: iedere afspraak tussen de Afnemer en de Leverancier tot het leveren door de Leverancier van producten aan de Afnemer.
  • Onder “de Website” wordt verstaan: kiela.nl, www.kiela.nl en www.inline.nl.

 

 • Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Leverancier op de Website en op alle Overeenkomsten tussen de Leverancier en de Afnemer en op de uitvoering daarvan.
  • De eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien deze algemene voorwaarden ook zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst beslissend.
  • Artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

 

 • Aanbiedingen
  • Het aanbod van de Leverancier op de Website is vrijblijvend. De Leverancier heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Leverancier niet.
  • Indien de Leverancier gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Alle afbeeldingen, specificaties, kleuren en gegevens in het aanbod gelden echter steeds bij benadering.

 

 • Overeenkomsten
  • De Afnemer plaatst de bestelling op de wijze zoals op de Website is voorgeschreven.
  • Een Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de Leverancier de bestelling van de Afnemer per e-mail heeft bevestigd. Die e-mail geeft de Overeenkomst juist en volledig weer, behoudens tegenbewijs. Aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst binden de Leverancier slechts indien de Leverancier deze per e-mail heeft bevestigd.
  • Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en materialen.
  • Voor schade als gevolg van misverstanden, vertragingen of het niet of niet behoorlijk overkomen van informatie als gevolg van het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel tussen de Leverancier en de Afnemer (waaronder als gevolg van het ontbreken van een spamfilter bij de Afnemer of als gevolg van internet-, computer- en telefoonstoringen bij de Afnemer) is de Leverancier niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de Leverancier.
  • Ten aanzien van de (uitvoering van de) Overeenkomst zijn de administratieve gegevens van de Leverancier beslissend behoudens tegenbewijs.
  • De Afnemer heeft geen De Afnemer heeft evenmin het recht om de geleverde producten te retourneren.

 

 • Prijzen en betaling
  • De overeengekomen prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en exclusief andere heffingen of belastingen van overheidswege.
  • De Leverancier behoudt zich het recht voor om wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop de Leverancier in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, grondstofprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspremies, toltarieven, valutakoerswijzigingen, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan de Afnemer door te berekenen, ook al is een bepaalde prijs overeengekomen. Indien dit leidt tot een totale prijs die meer dan 15% hoger is dan overeengekomen prijs, heeft de Afnemer het recht om de Overeenkomst binnen 7 dagen na de aankondiging van de prijsverhoging te ontbinden. Bij ontbinding in dat geval is de Leverancier geen schadevergoeding verschuldigd.
  • Alle transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af-)levering te maken kosten worden aan de Afnemer doorberekend.
  • De Afnemer dient de bestelling bij het doen van de bestelling op de Website, voorafgaand aan de levering, te betalen door overmaking van het verschuldigde bedrag op de door de Leverancier aangegeven bankrekening en wijze.
  • De Afnemer zal in Euro betalen, tenzij anders is vermeld.
  • De Afnemer zal de betaling aan de Leverancier niet opschorten of verrekenen.
  • Indien de Afnemer in verzuim is met haar betalingsverplichtingen, kan de Leverancier haar prestaties opschorten, of zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst ontbinden.

 

 • Verzending en aflevering
  • De Leverancier verzendt het product pas nadat de Leverancier de koopprijs en eventuele andere verschuldigde bedragen volledig heeft ontvangen.
  • Alle bij de Leverancier gekochte producten worden afgeleverd door de Leverancier of door de Leverancier aangewezen derden (waaronder vervoerders of distributeurs). De Leverancier zal het risico van verlies, schade en diefstal verzekeren en de kosten daarvan doorberekenen aan de Afnemer. Bij de aflevering aan de Afnemer gaat het risico op hem over. Nadat het desbetreffende product is afgeleverd, gaat het risico over op de Afnemer.
  • Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de Afnemer op de Website aan de Leverancier heeft doorgegeven.
  • De producten worden verpakt geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Afnemer zal zelf voor plaatsing en installatie van de producten zorgdragen.
  • Alle door de Leverancier opgegeven levertermijnen zijn indicatief. Zij zijn niet bindend of fataal. Aan eventuele genoemde termijnen en data kan de Afnemer geen rechten ontlenen; dat zijn streeftermijnen en -data.

 

 • Gegevens van de Afnemer
  • De gegevens van de Afnemer zullen worden opgenomen in de elektronische bestanden van de Leverancier. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst.
  • Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overeenkomstig het Privacyreglement van de Leverancier dat op de Website is gepubliceerd.
  • De Afnemer kan steeds inzage krijgen in haar gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van de Leverancier en wijziging daarvan verzoeken. Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail (info@kiela.nlinfo@kiela.nl of info@inline.nl).

 

 • Eigendomsvoorbehoud
  • De Leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Afnemer afgeleverde producten totdat de koopprijs geheel is voldaan. Verder geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de Leverancier op de Afnemer verkrijgt wegens tekortschieten van de Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens de Leverancier.
  • De Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van de Leverancier bewaren. De Afnemer zal de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico’s verzekeren.
  • Afnemer machtigt hierbij de Leverancier om namens de Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van artikel 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van de Leverancier jegens de Afnemer.
  • Indien de Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de Leverancier tekortschiet of de Leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag de Leverancier de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal de Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

 

 • Vergunningen en maatregelen van overheidswege
  • De Afnemer staat er jegens de Leverancier voor in dat de toepasselijke (inter-)nationale wet- en regelgeving, standaarden en normen, richtlijnen en codes, inclusief alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder douaneregels en regels ten aanzien van internationale handel, zoals embargo’s, import- en exportbeperkingen en sanctielijsten, en waaronder wet- en regelgeving met betrekking tot het bestrijden en voorkomen van kinderarbeid, corruptie, slavernij, slechte arbeidsomstandigheden en terrorisme, de uitvoering van de Overeenkomst niet zullen belemmeren. De Afnemer vrijwaart de Leverancier tegen iedere vordering en schade van Leverancier hoe ook genaamd die verband houdt met het voorgaande.
  • De Afnemer staat er jegens de Leverancier voor in dat alle aan de Leverancier verstrekte gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst (waaronder de opgave van het afleveradres), juist en volledig zijn.

 

 • Intellectueel eigendomsrecht
  • Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de producten blijven bij de Leverancier berusten.
  • De Afnemer zal zich onthouden van handelingen die inbreuk maken op deze intellectuele eigendomsrechten, waaronder het registreren van een intellectueel eigendomsrecht, het claimen van een intellectueel eigendomsrecht als haar eigendom en het produceren en/of exploiteren van de producten zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier.
  • De Afnemer zal zich onthouden van gebruik van door de Leverancier geëxploiteerde handelsmerken of gebruik van soortgelijk beeld-, klank-, vorm-, of woordaanduidingen en/of combinaties, ongeacht het al dan niet bestaan van een depot in dat verband.

 

 • Onderzoek, klachten en garanties
  • De Afnemer is verplicht het geleverde product direct bij de aflevering op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde product die bij aflevering aanwezig zijn, dient de Afnemer op de afleverbon en/of vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.
  • Klachten ter zake van geringe en/of gebruikelijke en/of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, gewicht of kleur zijn niet-ontvankelijk.
  • Alle klachten moeten binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk bij de Leverancier zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht om te klagen is vervallen.
  • De Leverancier is alleen verplicht om een klacht van de Afnemer in behandeling te nemen indien de Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, en indien de Afnemer, indien de Leverancier daarom verzoekt, het geleverde product (of een onderdeel daarvan) op eigen kosten aan de Leverancier voor controle en onderzoek heeft teruggezonden.
  • Indien de klachten van de Afnemer gegrond zijn, zal de Leverancier na overleg met de Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herstellen of herleveren van een zaak (of een onderdeel daarvan). De Afnemer zal de vervangen producten of onderdelen desgevraagd aan de Leverancier overdragen dan wel gedurende redelijke termijn voor controle en onderzoek bewaren.
  • Indien de klachten van de Afnemer gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herstellen of opnieuw leveren van het product (of een onderdeel daarvan) niet mogelijk is, is de Leverancier gerechtigd een zaak van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toepassen.
  • De door de Leverancier te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
  • Iedere vorm van garantie vervalt indien het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van onjuist ge­bruik (waaronder gebruik in strijd met de meegeleverde gebruiksaanwijzing), onjuiste opslag, onjuist onderhoud of indien het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen, of indien de Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

 

 • Aansprakelijkheid
  • Bij tekortkomingen is de Leverancier, behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade waaronder bedrijfsschade, zaakschade, personenschade, gevolgschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, is ontstaan. De Leverancier is hooguit verplicht het product te herstellen of opnieuw te leveren, dan wel, indien herstel of herlevering redelijkerwijs niet mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen. Geen aansprakelijkheid wordt uitgesloten die op grond van dwingend recht niet kan worden uitgesloten.
  • De eventuele aansprakelijkheid van de Leverancier veroorzaakt door tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is altijd beperkt tot het bedrag dat op de factuur vermeld staat en dat de Leverancier in rekening heeft gebracht bij de Afnemer en de Afnemer aan de Leverancier heeft betaald, dan wel tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Leverancier in dat verband wordt uitgekeerd.
  • Eventuele (rechts-)vorderingen dienen uiterlijk één jaar na levering van het product in rechte aanhangig te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan het recht om de vordering in een gerechtelijke procedure in te stellen is vervallen.

 

 • Vrijwaring
  • De Afnemer zal de Leverancier volledig vrijwaren tegen iedere vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op de Leverancier zou kunnen rusten met betrekking tot door de Leverancier geleverde producten, voorzover die aansprakelijkheid op grond van deze voorwaarden niet op de Leverancier rust.
 • Overmacht
  • Onder overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming) wordt verstaan: iedere van de wil van de Partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet (meer) van de Leverancier kan worden verlangd.
  • Onder overmacht van de Leverancier wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, brand, sabotage, overheidsmaatregelen, internet-, computer- en telefoonstoringen bij de Leverancier, ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers of vervoerders, transportproblemen, douaneproblemen, en andere belemmeringen waardoor de uitvoering van de Overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, waardoor de Leverancier haar verplichtingen jegens de Afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen.
  • Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan de Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst opschorten dan wel de Overeenkomst ontbinden. De Afnemer kan dat ook, maar pas nadat de Leverancier 60 dagen na schriftelijke ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is de Leverancier geen schadevergoeding verschuldigd.

 

 • Toepasselijk recht en geschillen
  • Alle rechtsbetrekkingen tussen de Partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht, ongeacht de plaats van vestiging van de Afnemer.
  • De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door de Partijen kan worden uitgesloten.
  • Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen de Partijen ontstaan in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam (korte gedingen), onverminderd de bevoegdheid van de Leverancier om een geschil te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.